Wat is motiveren?

                                            

Van alle uitdagingen waarmee managers te maken krijgen is het motiveren van medewerkers psychologisch waarschijnlijk de meest complexe. Het vereist inzicht in de drijfveren van mensen en het vermogen om een omgeving te scheppen waarin die drijfveren tot hun recht komen.

Motivatie is energie die zich richt op het tot stand brengen van dingen.

Het woord is afgeleid van het Latijnse movere: in beweging brengen. Motivatie zorgt ervoor dat iemand wordt aangezet tot actie.

Motivatie en competenties vormen een cruciaal koppel bij het managen van mensen. Competenties en vaardig-heden zorgen ervoor dat mensen zich kunnen inzetten voor de organisatie: motivatie dat ze het ook willen. Beide elementen zijn de basis van de klassieke Will-Skill matrix zoals we die elders hebben besproken.

MotivatietheorieŽn en validiteit

                                            

'For every problem there is a theory, that is simple, elegant and wrong'. Een citaat dat zeer van toepassing is op de theorievorming van rondom motivatie.

In vrijwel elk populair managementboek worden de theorieŽn van Maslow (behoeftenhiŽrarchie) en Herzberg (satisfiers, dissatisfiers) uitgebreid besproken. Ook in de praktijk genieten deze theorieŽn nog steeds veel waardering. En ondanks het feit dat deze theorieŽn simpel en elegant zijn, worden ze in het huidige weten-schappelijke (waaronder psychologische) onderzoek nog nauwelijks serieus genomen.

Motivatie is een veelvormig fenomeen, waar bovendien veel theorieŽn over zijn ontwikkeld. In onderstaand overzicht is de validiteit van de bekendste motivatietheorieŽn opgenomen (Locke en Henne, 1986 en Vinke, 2001).

Validiteit van motivatietheorieŽn

  • Two factor                      Herzberg       1,0
  • Need gratification            Maslow          1,5
  • Cognitieve evaluatie        Deci               2,0
  • Need for achievement      McClelland    2,5
  • Equity                            Adams           2,5
  • Expectancy                     Vroom           3,5
  • Goal-setting                    Locke            5,0
  • Social learning                Bandura        5,0

1 = niet valide 2 = laag valide, theorie matig ontwikkeld 3 = gemiddeld valide, tegenstrijdige resultaten 4 = hoog valide, enige inconsistenties 5 = zeer hoog valide

Voor een uitgebreid en uitstekend overzicht van deze theorieŽn verwijzen wij graag naar Rob Vinke. Wij zullen binnen dit kader de hoofdlijnen en essentie van de belangrijkste motivatietheorieŽn bespreken.

Meer over Motivatie