Wat is een proceseigenaar?

Elk proces moet bestuurd en beheerd worden. De beheerders van technische en administratieve processen noe-men we doorgaans operators. De managers als bestuurders en beheerders van bedrijfsprocessen waarin ook mensen zijn ingeschakeld, noemen we proceseigenaren.

Een proceseigenaar is verantwoordelijk voor een proces. Deze verantwoordelijkheid kan meerdere aspecten be-treffen:

  • Ten eerste het ontwerp en de invoering van het proces zelf. We onderscheiden een procesontwikkelings-verantwoordelijkheid (omvat zowel ontwerp als verbetering van het proces) en een procesimplementatie-verantwoordelijkheid (inclusief de verantwoordelijkheid voor interne audits waarmee aangetoond wordt dat het proces ‘werkt’).
  • Een tweede verantwoordelijkheidsgebied betreft de resultaten van het proces. Deze procesbesturingsver-antwoordelijkheid betreft de operationele beheersing en logistieke aspecten van resultaat (kwaliteit, tijd) en resourceverbruik (mensen, middelen). Het gaat daarbij om de eind- resultaten van het proces. Bij verant-woordelijkheid voor deelresultaten gebruiken we de rol goedkeurder.
  • Een derde type verantwoordelijkheid is de hiërarchische verantwoordelijkheid voor de medewerkers met de belangrijkste rollen in het proces. Dit type proceseigenaar is ook lijnmanager.

In praktijk zien we vaak aparte proceseigenaren met een procesontwikkelingsverantwoordelijkheid (type 1). Na-dat het proces ontworpen en ingevoerd is zien we dat de procesbesturingsverantwoordelijkheid altijd gekoppeld wordt met de procesontwikkelingsverantwoordelijkheid (type 2). Om op resultaat te kunnen sturen, zal de nieuwe proceseigenaar immers ook aanpassingen in het ontwerp moeten kunnen doorvoeren.

Bij invoering van proceseigenaren die ook lijnverantwoordelijk zijn (type 3) kantelt de ‘oude’ hiërarchische lijnor-ganisatie. Bij type 1 en 2 kan de oude lijnorganisatie in stand blijven.

     
  Terug naar Wat is een processtructuur?