De essentie van een strategie
                                    

Strategie omvat de strategische besturing van een organisatie. Daarin gaat het om een planmatige uitge-werkte lange termijn toekomstvisie van de organisatie op een termijn van 3 tot 5 jaar.

  • Missie en visie vormen het fundament van een strategie. Missie en visie beschrijven de identiteit van een organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld.
  • Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld in termen van doelstellingen die in de gewenste situatie bereikt moeten zijn.
  • Scenario's of maatregelen beschrijven vervolgens het pad waarmee de gewenste situatie bereikt kan worden.

Een strategie gaat in essentie om de vraag, hoe de organisatie extern waarde wil toevoegen in zijn omge-ving en zich intern moet ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Om die vraag te kunnen beantwoorden wordt vaak een extern en een intern analysetraject uitgevoerd. Het externe analysetraject (outside-in) on-derzoekt kansen en bedreigingen door analyse van de omgeving, de markt, de klanten, de leveranciers en de bedrijfskolom waarin de organisatie zich bevindt. Het interne analysetraject (inside-out) onderzoekt sterktes en zwaktes van de managementbouwstenen mensen, middelen, structuur en cultuur.

@@

Cruciaal is de synthese waarbij de analysegegevens omgezet worden in concrete doelstellingen en scenario's of maatregelen.